ข้อเรียกร้อง วันแม่บ้านสากล 2558

เขียนโดย Super User on . Posted in Statements

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เรื่อง     ข้อเรียกร้องในโอกาสวันแม่บ้านสากล

เรียน   นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยมีการประกาศในเวทีการประชุมเรื่องอนุสัญญา ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าประเทศสมัยที่ 100 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ให้วันที่ 16 มิถุนายน เป็น วันแม่บ้านสากล ซึ่งนับแต่นั้นมา แรงงานทำงานบ้านหลายประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของแรงงานทำงานบ้าน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานทำงานบ้าน รวมถึงสิทธิอันชอบธรรมที่แรงงานทำงานบ้านสมควรจะได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนคนกลุ่มอื่นๆ และในฐานะลุกจ้างทำงานบ้านเป็นกลุ่มแรงงานที่มีบทบาทผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างรายได้และเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน และระบบเศรษฐกิจภาพรวม นั้นนับได้ว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนในสังคมมักไม่เห็นแง่มุมในคุณค่าของอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านในด้านนี้

ลูกจ้างทำงานบ้านเป็นกลุ่มแรงงานที่ประสบปัญหาการทำงานหลายประการ โดยเฉพาะในด้านของการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทำให้ประสบปัญหาการทำงานที่มีชั่วโมงการทำงานยาวนาน ไม่แน่นอน ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ขาดอิสรภาพในการติดต่อกับสังคมภายนอก การถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับแรงงานทำงานบ้านตลอดมา

               ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2558 นี้  วันแม่บ้านสากล  เวียนมาครบอีก 1 ปี  แรงงานทำงานบ้านก็ยังถูกละเมิดสิทธิ และไม่ได้รับการปฏิบัติหรือคุ้มครองที่เหมาะสมกับบทบาทผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างรายได้และเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน และระบบเศรษฐกิจภาพรวม เครือข่ายแรงงานทำงานบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ จึงได้มีข้อเรียกร้องมายังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเสนอผ่านรัฐบาล ดังนี้

  1. ขอให้รัฐบาลมีนโยบายคุ้มครองแรงงานทำงานบ้านตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยไม่มีข้อยกเว้น  และให้ได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
  2. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการที่เข้มงวด โดยให้นายจ้างทุกคนที่นำเข้าแรงงานข้ามชาติ  ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการคุ้มครองแรงงานทำงานบ้านอย่างจริงจัง
  3. ขอให้รัฐบาลมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานทำงานบ้านสามารถเข้าระบบประกันสังคมได้
  4. ขอให้รัฐบาลออกกฎระทรวงให้แรงงานทำงานบ้านที่ตั้งครรภ์สามารถลาคลอดได้ 90 วัน อีกทั้งกำหนดให้นายจ้างต้องจัดหางานที่เหมาะสมกับแรงงานทำงานบ้านที่ตั้งครรภ์นั้น
  5. ขอให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่............เรื่อง........................

จึงเรียนมาด้วยความเคารพและโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร็ว

เครือข่ายแรงงานทำงานบ้านในจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

 

108

 

182

 

186

แถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี MAP Radio

เขียนโดย Super User on . Posted in Statements

แรงงานข้ามชาติต้องได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลในภาษาตนเอง
เราเรียกร้องการอนุญาตให้แมพเรดิโอออกอากาศอีกครั้ง


มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ทางานเพื่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติและได้ทางานกับชุมชนแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าในประเทศไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 รวมทั้งได้จดทะเบียนมูลนิธิในปีพ.ศ. 2545 พันธกิจของมูลนิธิฯคือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายไทย


เป้าหมายหลักประการหนึ่งของมูลนิธิฯ คือการสร้างความมั่นใจว่าแรงงานข้ามชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆของตน ดังนั้นจึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน MAP Radio, FM99 MHz ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ทาการออกอากาศในภาษาไทใหญ่และได้ดาเนินงานมาครบ 11 ปีแล้วซึ่งเรากาลังร่วมเฉลิมฉลองกันอยู่ ณ เวลานี้ ปัจจุบันสถานีวิทยุชุมชน MAP Radio, FM99 MHz และสถานีวิทยุชุมชนอื่นอีกเป็นจานวนมากจากทั่วประเทศไทย ได้ถูกระงับการออกอากาศโดยรัฐบาลทหารตั้งแต่ปีที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อแรงงานข้ามชาติที่มีช่องทางได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเรื่องนโยบายต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันจาก MAP Radio, FM99 MHz วิทยุคือสื่อที่สามารถเข้าถึงแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่มีข้อจากัดด้านการได้รับและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะแรงงานทางานบ้านและแรงงานก่อสร้างเป็นต้น การสร้างเสริมศักยภาพชุมชนแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเข้าถึงยากดังกล่าวให้สามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้อยู่ดีมีสุขได้ด้วยตนเองจึงสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยสื่อวิทยุ


ขณะนี้ MAP Radio, FM99 MHz ได้รับการจดทะเบียนใหม่เรียบร้อยแล้วตามนโยบายจากรัฐบาล และกาลังอยู่ระหว่างรอการอนุญาตให้กลับมาออกอากาศอีกครั้ง ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯประสงค์จะใช้วาระครบรอบ 11 ปีของสถานีวิทยุ MAP Radio, FM99 MHz เป็นโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เรากาลังประสบอยู่ในขณะนี้ และเรียกร้องรัฐบาลในการอนุญาตให้แมพเรดิโอได้ออกอากาศอีกครั้งโดยเร็วที่สุด


มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
12 มิถุนายน พ.ศ.2558

ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลปี 2558

เขียนโดย Super User on . Posted in Statements

ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลปี 2558

1 พ.ค.2558

เรียน      นายกรัฐมนตรี / ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “ วันกรรมกรสากล ซึ่งเป็นวันที่คนทำงานทั่วโลกได้รำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของคนทำงาน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ สิทธิอันชอบธรรมที่คนทำงานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนคนกลุ่มอื่น ๆในฐานะที่คนทำงานเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker