ครบรอบ 8 ปี กลุ่มแรงงานสามัคคี หรือ WSA (Worker Solidarity Association)

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา เวลา 18.00-22.00 น. กลุ่มแรงงานสามัคคี หรือWSA (Worker Solidarity Association) ซึ่ง เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่รวมตัวกันขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550  โดยกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย 

IMG 0332

สรุปกิจกรรม วัน แรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2556 (กรุงเทพฯ)

สรุปกิจกรรม วัน แรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2556
การเข้าร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2556 ในครั้งนี้  จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และสถานที่จัดขึ้น คือ หน้ารัฐสภา กิจกรรมในครั้งนี้ มีแรงงานจากหลายภาคส่วนมาร่วมเดินขบวน โดยขบวนเริ่มรวมตัวในเวลา 08.30 จากหน้าพระบรมรูปทรงม้าไปยังหน้ารัฐสภา ซึ่งแรงงานที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวนนับ 1,000 กว่าคน จากนั้นเมื่อขบวนเดินมาถึงหน้ารัฐสภาแล้วแกนนำคสรท ( คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย) และ สรส (สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์)ได้ขึ้นเวทที ปราศรัย ซึ่งประเด็นหลักที่กลุ่มแรงงานเรียกร้อง คือ สิทธิการเจรจาต่อรอง ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ฉบับที่ 87 ที่ว่าด้วย เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98  ที่ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง นอกจากนั้นยังมีการแสดงเกี่ยวกับวันแรงงาน เพื่อสร้างสีสันในการปราศรัย และตามด้วยหัวหน้าแกนนำของสหภาพแรงงานก็ได้พลัดกันขึ้นปราศรัยในครั้งนี้ ด้วยจนเวลา 12.45 ก็ได้ปราศรัยเสร็จและได้กล่าวพิธีปิด ในวันแรงงาน ส่วนในช่วงเวลาหลัง 12.45 วันแรงงานครั้งนี้ทางมูลนิธิ Map ได้พาแรงงานข้ามชาติ แรงงานแม่บ้านจากกรุงเทพฯ มาเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานด้วย  จำนวนแรงงานที่มาเข้าร่วม 14 คน

 

ขอเชิญท่านร่วมงานวันสตรีสากลประจำปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ “ผู้หญิงสร้างสรรค์ หลักประกันทางสังคม”

ขอเชิญท่านร่วมงานวันสตรีสากลประจำปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ “ผู้หญิงสร้างสรรค์ หลักประกันทางสังคม”
วันที่ 8 มีนาคม 56
เรา จะเริ่มกิจกรรมเวลา 17.30 น.ด้วยการเดินรณรงค์ จากสะพานนวรัฐ มายังข่วงประตูท่าแพอันเป็นสถานที่จัดกิจกรรม หลังจากนั้น 18.00-20.30 น.ภายในงานท่านจะได้พบกับการจัดนิทรรศการจากองค์กรด้านสตรีต่างๆ , การปาฐกถาโดยคุณสุนีย์ ไชยรส อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และผู้แทนจากชุมชนแรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการแสดงและดนตรีจากผู้หญิงชาติพันธุ์ต่างๆอีกด้วย มาร่วมแสดงพลังสนับสนุนสิทธิผู้หญิงด้วยกันกับเรานะคะ
กำหนดการ
17.30-18.00 น.    เดินรณรงค์จากสะพานนวรัฐ มายังข่วงประตูท่าแพ (ถ.ท่าแพ)
18.00-18.30 น.    ดนตรีบรรเลง และการแสดง 1 ชุด
18.30-18.45 น.    พิธีเปิด
18.45-19.30 น.    การเสวนาโดยตัวแทนผู้หญิงนักต่อสู้
คุณสุนีย์ ไชยรส อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ตัวแทนผู้นำหญิงชุมชนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
19.30-20.10 น.    การแสดง     ดนตรี
20.10-20.30 น.     อ่านคำแถลงการณ์ และพิธีปิดด้วยการร้องเพลง I AM WOMAN ฉันคือผู้หญิง ร่วมกัน
หมายเหตุ: ในการร่วมเดินรณรงค์ ท่านสามารถสวมเสื้อยืดสีชมพูบานเย็นเข้ม หรือ ชุดแต่งกายตามประเพณีของท่าน หรือชุดสุภาพตามสะดวกค่ะ

วันแรงงานแห่งชาติ เชียงใหม่ 2556

วันแรงงานแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2556 กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP)ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแรงงาน(May Day) ประจำปี พ.ค. 2556 ณ วัดพระนอน(ขอนม่วง) หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เวลา 18.00-22.30 น. มีผู้เข้าร่วม จำนวน ประมาณ 400 คน

บรรยากาศภายในงานในช่วงต้น ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP) ได้กล่าวรายงาย แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานและพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน มีข้อคิดเห็นที่อยากจะเสนอต่อรัฐบาลเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 ดังนี้

1. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 เพื่อสร้างหลักประกัน เสรีภาพในการรวมตัวและสิทธิการเจรจาต่อรอง

2. รัฐต้องสร้างระบบสวัสดิการสังคม มีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าค่าบริการสาธารณูปโภค ลดค่าครองชีพ สร้างหลักประกันในการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข การบริการสาธารณะ

3. รัฐและรัฐสภาต้องสนับสนุนการปฏิรูประบบประกันสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการเข้าถึงสวัสดิการ สังคมและชุมชน

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวเปิดงาน

 

 

กล่าวรายงาย แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านพระนอนขึ้นกล่าวปราศรัยแก่ผู้เข้าร่วม

 

การแสดง และกิจกรรมภายในงาน

หลังจากนั้น นายนพดล ณ เชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวคำปราศรัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแรงงานที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยว่า

แรงงานคือพลังในการผลิตที่สำคัญ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง จริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่  1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ  หากกล่าวถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วย่อมหมายถึง พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน ไม่แบ่งแยกเพศ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า "แรงงานทั้งผองเราพี่น้องกัน" ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานที่สำคัญ เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง"

จากนั้น ผู้ใหญ่บ้านพระนอน หมู่ที่5ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยแก่แรงงานที่เข้าร่วมว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP) และกลุ่มแรงงานสามัคคี(WSA) ได้มาใช้สถานที่ของวัดพระนอน(ขอนม่วง) ในการจัดกิจกรรมวันแรงงานครั้งนี้ ซึ่งถือว่าชุมชนบ้านพระนอนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นการสนับสนุน เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านกิจกรรมวันแรงงานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากในชุมชนเองก็มีพี่น้องแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนไม่น้อย เหมือนกัน"

หลังพิธีเปิดงานเสร็จสิ้น ภายในงานก็มีการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการแสดงจากกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ซึ่งได้มาช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงาน โดยการแสดงนั้น มีรูปแบบของการแสดงละคร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน ทั้งเรื่อง การแจ้งเกิดของบุตรของแรงงาน เรื่องการทำบัตรของแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิแรงงานเพื่อชิงของรางวัล มากมาย ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เป็น อย่างมาก

Workers from Dechapanich Fishing Net Factory Khon Kaen Find New Jobs and Remain Fully Documented

The employer had been told to pay in cash at the temple where officials from the Department of Employment were waiting to witness the payment but instead he chose to pay, or rather, underpay via bank transfer.