001 (3)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางโครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ที่อยู่ภายใต้ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP FOUNDATION) ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน โดยในการนี้ได้เข้าพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเด็กนักเรียนอาจารย์ผู้ประสานงาน และนักเรียนทั้ง 3 คนที่ห้องประชุมของโรงเรียน เพื่อดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทั้ง 3 คนเป็นจำนวนเงินคนละ 5,000 บาท หลังจากนั้นทางเราก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของนักเรียนทั้งสามคน พร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ประสานงาน ทั้งนี้เพื่อดูสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของนักเรียน

 

001 (4)

 

001 (5)