IMG 6449

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES) ได้รวมกันจัดเวทีเสวนา “สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน – ปัญหาและทางออก” ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 8 โรงแรมธาริน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน ในอาชีพต่างๆ และรวมกันหาแนวทางเพื่อที่จะป้องกันปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้น

IMG 6443

เวทีเสวนาจัดเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอประสบการณ์และบทเรียน ปัญหาสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานจากพื้นที่ภาคเหนือ และส่วนกลางโดยมีตัวแทนจากส่วนต่าง ๆ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน คือ

คุณศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา ตัวแทนจากเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ได้นำเสนอสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยของแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ

นางหลาว แรงงานไทยใหญ่ เป็นตัวแทนคนงานที่ประสบอุบัติเหตุในการทำงานในพื้นที่ภาคเหนือ เล่าประสบการณ์การประสบอุบัติเหตุในการทำงาน

ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอกรณีศึกษา “คนงานกับการใช้สารเคมีในสวนไม้ดอก”

คุณสมบุญ ศรีคำดอกแค ประธานสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย นำเสนอปัญหาโรคจากการทำงานของคนงานที่ทำงานในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และบทเรียนจากการรณรงค์นโยบายสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

คุณบุญสม ทาวิจิตร ประธานเครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน และคนทำไม้แห่งประเทศไทย นำเสนอบทบาทของสหภาพแรงงานกับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน

ส่วนช่วงบ่ายเป็นเวทีเสวนา  “ทางออกของปัญหาสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของ จ. เชียงใหม่”  โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ

คุณควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5

คุณมณฑล ปริปุญโญ นิติกรชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

คุณขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ ผู้แทนจาก ไอเอลโอ (ILO)

คุณสุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงาน

คุณไพทูล สำนวน ผู้แทนจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

คุณกัลยา อำไพสุวรรณ ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งจากเวทีเสวนานี้ จะมีการรวบรวมประเด็นปัญหาสุขภาพความปลอดภัยในทำงาน และจะจัดทำเป็นข้อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด  ระดับกระทรวง และรัฐบาล ต่อไป

 

 

IMG 6432

20170809 094711

20170809 094754

20170809 094805

20170809 095722

20170809 135452

20170809 141340

20170809 164307

20170809 165155