เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ โครงการสื่อ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic radio broadcasting skill and news summaries”

สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดรายการวิทยุ และการสรุปข่าว เขียนข่าว เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มทักษะให้กับผู้จัดรายการวิทยุ และเครือข่ายของวิทยุชุมชน MAP RADIO FM 99 MHz รวมทั้งสิ้น 35 คน

โดยมีวิทยากร คุณแสงเมือง มังกร นายสถานีวิทยุชุมชน MAP RADIO FM 99 MHz เป็นผู้ให้การอบรมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทและความสำคัญของสื่อวิทยุ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ ข้อควรปฏิบัติการจัดรายการวิทยุ

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ News Summaries โดยวิทยากร นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายทอดประสบการณ์จัดรายการวิทยุโดย นางสาวสุภาวัลย์ เชื้อสาละวิน ผู้ประกาศภาคภาษาไทยใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการฝึกหาข่าว เขียนข่าวและนำเสนอในช่วงท้ายของการฝึกอบรม

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ให้ผลตอบรับว่า การอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดรายการและการนำเสนอข่าวในวิทยุ เพื่อนำไปใช้ในการจัดรายการวิทยุของตนเองต่อไป