ครบรอบ 8 ปี กลุ่มแรงงานสามัคคี หรือ WSA (Worker Solidarity Association)

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมา เวลา 18.00-22.00 น. กลุ่มแรงงานสามัคคี หรือWSA (Worker Solidarity Association) ซึ่ง เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่รวมตัวกันขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550  โดยกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อ ป้องกันการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย 

IMG 0332

อ่านเพิ่มเติม: ครบรอบ 8 ปี กลุ่มแรงงานสามัคคี หรือ WSA (Worker Solidarity Association)

สรุปกิจกรรม วัน แรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2556 (กรุงเทพฯ)

สรุปกิจกรรม วัน แรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 2556
การเข้าร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ ปี 2556 ในครั้งนี้  จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร และสถานที่จัดขึ้น คือ หน้ารัฐสภา กิจกรรมในครั้งนี้ มีแรงงานจากหลายภาคส่วนมาร่วมเดินขบวน โดยขบวนเริ่มรวมตัวในเวลา 08.30 จากหน้าพระบรมรูปทรงม้าไปยังหน้ารัฐสภา ซึ่งแรงงานที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวนนับ 1,000 กว่าคน จากนั้นเมื่อขบวนเดินมาถึงหน้ารัฐสภาแล้วแกนนำคสรท ( คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย) และ สรส (สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์)ได้ขึ้นเวทที ปราศรัย ซึ่งประเด็นหลักที่กลุ่มแรงงานเรียกร้อง คือ สิทธิการเจรจาต่อรอง ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  ฉบับที่ 87 ที่ว่าด้วย เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน และฉบับที่ 98  ที่ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง นอกจากนั้นยังมีการแสดงเกี่ยวกับวันแรงงาน เพื่อสร้างสีสันในการปราศรัย และตามด้วยหัวหน้าแกนนำของสหภาพแรงงานก็ได้พลัดกันขึ้นปราศรัยในครั้งนี้ ด้วยจนเวลา 12.45 ก็ได้ปราศรัยเสร็จและได้กล่าวพิธีปิด ในวันแรงงาน ส่วนในช่วงเวลาหลัง 12.45 วันแรงงานครั้งนี้ทางมูลนิธิ Map ได้พาแรงงานข้ามชาติ แรงงานแม่บ้านจากกรุงเทพฯ มาเข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานด้วย  จำนวนแรงงานที่มาเข้าร่วม 14 คน

 

ขอเชิญท่านร่วมงานวันสตรีสากลประจำปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ “ผู้หญิงสร้างสรรค์ หลักประกันทางสังคม”

ขอเชิญท่านร่วมงานวันสตรีสากลประจำปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ “ผู้หญิงสร้างสรรค์ หลักประกันทางสังคม”
วันที่ 8 มีนาคม 56
เรา จะเริ่มกิจกรรมเวลา 17.30 น.ด้วยการเดินรณรงค์ จากสะพานนวรัฐ มายังข่วงประตูท่าแพอันเป็นสถานที่จัดกิจกรรม หลังจากนั้น 18.00-20.30 น.ภายในงานท่านจะได้พบกับการจัดนิทรรศการจากองค์กรด้านสตรีต่างๆ , การปาฐกถาโดยคุณสุนีย์ ไชยรส อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และผู้แทนจากชุมชนแรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีการแสดงและดนตรีจากผู้หญิงชาติพันธุ์ต่างๆอีกด้วย มาร่วมแสดงพลังสนับสนุนสิทธิผู้หญิงด้วยกันกับเรานะคะ
กำหนดการ
17.30-18.00 น.    เดินรณรงค์จากสะพานนวรัฐ มายังข่วงประตูท่าแพ (ถ.ท่าแพ)
18.00-18.30 น.    ดนตรีบรรเลง และการแสดง 1 ชุด
18.30-18.45 น.    พิธีเปิด
18.45-19.30 น.    การเสวนาโดยตัวแทนผู้หญิงนักต่อสู้
คุณสุนีย์ ไชยรส อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ตัวแทนผู้นำหญิงชุมชนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
19.30-20.10 น.    การแสดง     ดนตรี
20.10-20.30 น.     อ่านคำแถลงการณ์ และพิธีปิดด้วยการร้องเพลง I AM WOMAN ฉันคือผู้หญิง ร่วมกัน
หมายเหตุ: ในการร่วมเดินรณรงค์ ท่านสามารถสวมเสื้อยืดสีชมพูบานเย็นเข้ม หรือ ชุดแต่งกายตามประเพณีของท่าน หรือชุดสุภาพตามสะดวกค่ะ

วันแรงงานแห่งชาติ เชียงใหม่ 2556

วันแรงงานแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2556 กลุ่มแรงงานสามัคคี (WSA) และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP)ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแรงงาน(May Day) ประจำปี พ.ค. 2556 ณ วัดพระนอน(ขอนม่วง) หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เวลา 18.00-22.30 น. มีผู้เข้าร่วม จำนวน ประมาณ 400 คน

บรรยากาศภายในงานในช่วงต้น ตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP) ได้กล่าวรายงาย แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะผู้จัดงานและพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน มีข้อคิดเห็นที่อยากจะเสนอต่อรัฐบาลเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2556 ดังนี้

1. รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 เพื่อสร้างหลักประกัน เสรีภาพในการรวมตัวและสิทธิการเจรจาต่อรอง

2. รัฐต้องสร้างระบบสวัสดิการสังคม มีมาตรการในการควบคุมราคาสินค้าค่าบริการสาธารณูปโภค ลดค่าครองชีพ สร้างหลักประกันในการเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข การบริการสาธารณะ

3. รัฐและรัฐสภาต้องสนับสนุนการปฏิรูประบบประกันสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการเข้าถึงสวัสดิการ สังคมและชุมชน

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว กล่าวเปิดงาน

 

 

กล่าวรายงาย แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านพระนอนขึ้นกล่าวปราศรัยแก่ผู้เข้าร่วม

 

การแสดง และกิจกรรมภายในงาน

หลังจากนั้น นายนพดล ณ เชียงใหม่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวคำปราศรัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแรงงานที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยว่า

แรงงานคือพลังในการผลิตที่สำคัญ ที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง จริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่  1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ  หากกล่าวถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วย่อมหมายถึง พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่าน ไม่แบ่งแยกเพศ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ดังคำกล่าวที่ว่า "แรงงานทั้งผองเราพี่น้องกัน" ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานที่สำคัญ เป็นแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง"

จากนั้น ผู้ใหญ่บ้านพระนอน หมู่ที่5ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ได้ขึ้นกล่าวปราศรัยแก่แรงงานที่เข้าร่วมว่า "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์(MAP) และกลุ่มแรงงานสามัคคี(WSA) ได้มาใช้สถานที่ของวัดพระนอน(ขอนม่วง) ในการจัดกิจกรรมวันแรงงานครั้งนี้ ซึ่งถือว่าชุมชนบ้านพระนอนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นการสนับสนุน เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านกิจกรรมวันแรงงานครั้งนี้ด้วย เนื่องจากในชุมชนเองก็มีพี่น้องแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่จำนวนไม่น้อย เหมือนกัน"

หลังพิธีเปิดงานเสร็จสิ้น ภายในงานก็มีการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการแสดงจากกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ซึ่งได้มาช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้มาร่วมงาน โดยการแสดงนั้น มีรูปแบบของการแสดงละคร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน ทั้งเรื่อง การแจ้งเกิดของบุตรของแรงงาน เรื่องการทำบัตรของแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิแรงงานเพื่อชิงของรางวัล มากมาย ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใช้แรงงานที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เป็น อย่างมาก