ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018

 

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018

ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันกรรมกรสากล ซึ่งเป็นวันที่คนทำงานทั่วโลกได้รำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของคนทำงาน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ สิทธิอันชอบธรรมที่คนทำงานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆในฐานะที่คนทำงานเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560

เนื่องด้วยในวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน “วันแรงงานข้ามชาติสากล” (International Migrants Day) เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990  เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิเป็นแรงงาน ด้วยหลักการที่จะให้ทุกประเทศและทุกฝ่ายตระหนักถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ต้องอพยพจากประเทศต้นทางไปทำงานยังประเทศปลายทางให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และเพศสภาพใด ๆ 

แถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี MAP Radio

แรงงานข้ามชาติต้องได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลในภาษาตนเอง
เราเรียกร้องการอนุญาตให้แมพเรดิโอออกอากาศอีกครั้ง

ข้อเรียกร้อง วันแม่บ้านสากล 2558

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เรื่อง     ข้อเรียกร้องในโอกาสวันแม่บ้านสากล

เรียน   นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยมีการประกาศในเวทีการประชุมเรื่องอนุสัญญา ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าประเทศสมัยที่ 100 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ให้วันที่ 16 มิถุนายน เป็น วันแม่บ้านสากล ซึ่งนับแต่นั้นมา แรงงานทำงานบ้านหลายประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของแรงงานทำงานบ้าน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานทำงานบ้าน รวมถึงสิทธิอันชอบธรรมที่แรงงานทำงานบ้านสมควรจะได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนคนกลุ่มอื่นๆ และในฐานะลุกจ้างทำงานบ้านเป็นกลุ่มแรงงานที่มีบทบาทผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างรายได้และเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน และระบบเศรษฐกิจภาพรวม นั้นนับได้ว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนในสังคมมักไม่เห็นแง่มุมในคุณค่าของอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านในด้านนี้

ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลปี 2558

ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลปี 2558

1 พ.ค.2558

เรียน      นายกรัฐมนตรี / ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “ วันกรรมกรสากล ซึ่งเป็นวันที่คนทำงานทั่วโลกได้รำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของคนทำงาน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ สิทธิอันชอบธรรมที่คนทำงานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนคนกลุ่มอื่น ๆในฐานะที่คนทำงานเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ