แถลงการณ์ร่วม: ขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการปราบปรามแรงงานข้ามชาติซึ่งไม่มีเอกสารในประเทศไทย และใช้มาตรการใดๆ โดยคำนึงถึงความคุ้มครองด้านมนุษยธรรมเป็นสำคัญ

Joint-Statement

 

พวกเรา ซึ่งประกอบด้วยองค์กรที่ร่วมลงนามข้างท้ายนี้ มีความกังวลอย่างยิ่งต่อการกวาดจับแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ซึ่งไม่มีเอกสารและอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะแรงงานที่เป็นชนกลุ่มน้อยเชิงชาติพันธุ์และศาสนาซึ่งมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกประหัติประหารหากถูกผลักดันกลับไปยังประเทศต้นทาง

อ่านเพิ่มเติม: แถลงการณ์ร่วม: ขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการปราบปรามแรงงานข้ามชาติซึ่งไม่มีเอกสารในประเทศไทย...

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018 ภาษาไทย ภาษาพม่า และไทใหญ่

 

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018

ด้วยวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันกรรมกรสากล ซึ่งเป็นวันที่คนทำงานทั่วโลกได้รำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของคนทำงาน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของคนทำงานในทุกสาขาอาชีพ สิทธิอันชอบธรรมที่คนทำงานสมควรได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนกลุ่มอื่น ๆในฐานะที่คนทำงานเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไปข้างหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: ข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมกรสากล 2018 ภาษาไทย ภาษาพม่า และไทใหญ่

ข้อเรียกร้อง วันแม่บ้านสากล 2558

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เรื่อง     ข้อเรียกร้องในโอกาสวันแม่บ้านสากล

เรียน   นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยมีการประกาศในเวทีการประชุมเรื่องอนุสัญญา ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าประเทศสมัยที่ 100 เมื่อปี พ.ศ. 2554 ให้วันที่ 16 มิถุนายน เป็น วันแม่บ้านสากล ซึ่งนับแต่นั้นมา แรงงานทำงานบ้านหลายประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมของแรงงานทำงานบ้าน เป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานทำงานบ้าน รวมถึงสิทธิอันชอบธรรมที่แรงงานทำงานบ้านสมควรจะได้รับในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับประชาชนคนกลุ่มอื่นๆ และในฐานะลุกจ้างทำงานบ้านเป็นกลุ่มแรงงานที่มีบทบาทผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างรายได้และเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือน และระบบเศรษฐกิจภาพรวม นั้นนับได้ว่าเป็นคำกล่าวที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คนในสังคมมักไม่เห็นแง่มุมในคุณค่าของอาชีพลูกจ้างทำงานบ้านในด้านนี้

อ่านเพิ่มเติม: ข้อเรียกร้อง วันแม่บ้านสากล 2558

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560

ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560

เนื่องด้วยในวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน “วันแรงงานข้ามชาติสากล” (International Migrants Day) เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990  เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่างๆ ได้รับการคุ้มครองสิทธิทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิเป็นแรงงาน ด้วยหลักการที่จะให้ทุกประเทศและทุกฝ่ายตระหนักถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ต้องอพยพจากประเทศต้นทางไปทำงานยังประเทศปลายทางให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมจากรัฐบาลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว และเพศสภาพใด ๆ 

อ่านเพิ่มเติม: ข้อเรียกร้องเนื่องในวันแรงงานข้ามชาติสากล 2560

แถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี MAP Radio

แรงงานข้ามชาติต้องได้รับสิทธิเข้าถึงข้อมูลในภาษาตนเอง
เราเรียกร้องการอนุญาตให้แมพเรดิโอออกอากาศอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม: แถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี MAP Radio