การอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงาน (Leadership Training)

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง (RFA) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ ( MAP ) ได้มีการจัดอบรมให้กับแกนนำแรงงานในเชียงใหม่ ณ โรงแรมสินธนารีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงาน (Leadership Training)

International Youth Day 2017

 

0001

เนื่องในวันที่ 20 กันยายน 2560 ทางโครงการ RFA ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ที่จัดขึ้นโดย องค์กรมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน(Help Without Frontiers) ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถ และความกล้าแสดงออก ของทั้งเยาวชนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะเด็กชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในแถบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว   โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เยาวชนได้เข้าร่วมแสดงออก

อ่านเพิ่มเติม: International Youth Day 2017

โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

001 (1)

การศึกษานั้นถือเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมีลักษณะนิสัยจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมที่จะประกอบการงานอาชีพได้  แต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีเด็กอีกมากมายที่ยังขาดปัจจัยที่ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาเหล่านี้รวมไปถึงความเป็นอยู่ของเด็ก ดังนั้นทางโครงการของเราจึงได้เข้าไปมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ฐานะทางบ้านกลับได้เอื้ออำนวยทางด้านการเงินมากนัก  

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง(RFA) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

โครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

001 (3)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ทางโครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ที่อยู่ภายใต้ของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP FOUNDATION) ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการศึกษาและเอกลักษณ์ประจำตัวบุคคล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

เวทีเสวนา “สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน – ปัญหาและทางออก”

IMG 6449

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES) ได้รวมกันจัดเวทีเสวนา “สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน – ปัญหาและทางออก” ณ ห้องพาโนรามา ชั้น 8 โรงแรมธาริน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน ในอาชีพต่างๆ และรวมกันหาแนวทางเพื่อที่จะป้องกันปัญหาด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานที่เกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: เวทีเสวนา “สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน – ปัญหาและทางออก”