HOT NEWS

การขอโควต้า เพื่อการจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นขั้นตอนสำหรับนายจ้าง

 • PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและก้มพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว ต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา)ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการอนุญาตให้ จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องยื่นแบบรับจังความต้องการจ้างคนต่างด้าวอีก โดยให้นำสำเนาโควตาใบเดิมมาขอรับใบโควตาใบใหม่เว้นแต่ต้องการจ้างแรงงาน ต่างด้าวเพิ่มจากที่ได้รับการจัดสรรอยู่แล้ว
 
 • ขั้นตอนการขอรับใบโควตา
 • 1.ระยะเวลาการยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
  นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ที่มีโควตาการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ไม่ต้องยื่นแบบคำขอซ้ำ แต่ถ้ายังไม่มีและมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องยื่นคำขอโควต้าโดยด่วน ภายใน 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2551
   
  2.เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
  2.1 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเป็นบุคคลธรรมดา

  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
  (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
  (3) หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์        สัญญาเช่าโฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  (4) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  (5) หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

  2.2 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล
  (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  (2) หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
  (3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  (4) สำเนาใบภาษี (ภพ.01)และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
  (5) หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

  3.สถานที่ดำเนินการ
  3.1 ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวได้ ณ สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
  ซึ่งนายจ้างหรือสถานประกอบการใดต้องการทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 053-222855-6

   

  จากเว็บ : http://61.7.145.201/wp/step.asp

  แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:48 น.

  คอมเมนต์คอมเมนต์  

   
  0 #20 ฝน 2014-04-23 22:47
  รับสมัครต่างด้า ว ที่มีใบทำงาน มาทำสวน ทำโรงงาน ทำร้านอาหาร แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

  สนใจสอบถาม 082-9562134 ฝน
  อ้างอิง
   
   
  0 #19 อ๊ิอด 2014-04-18 15:43
  ต้องการเปิดบริษ ัทจัดส่งแรงงานต ่างด้าว จำเป็นต้องมีเงิ นโชว์ในบัญชีเท่ าไหร่
  อ้างอิง
   
   
  0 #18 ครีมฟ้ 2014-04-18 14:06
  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he's
  tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites
  for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net. Is there
  a way I can import all my wordpress content into it?

  Any help would be greatly appreciated!
  อ้างอิง
   
   
  0 #17 จารุวรรณ 2014-03-19 11:53
  ขอสอบถามเรื่องก ารแนบเอกสารแบบค ำขอโครวต้าแบ่งจ ำแหนกงาน แต่ไม่อยู่ที่ทำ งานเดียวกัน ต้องใช้อะไรแนบ เป็นฉโนดที่ดินไ ด้มัยค่ะ
  อ้างอิง
   
   
  0 #16 วัน 2014-03-12 12:40
  อยากเปิดบริษัท จัดหางาน และพิศูจน์สัญชา ติ ต้องทำอย่างไรบ้ างครับ
  อ้างอิง
   
   
  0 #15 วัน 2014-03-12 12:38
  อยากเปิด บ.จัดหางาน หรือ พิศูจน์ สัญชาติ ต้องปฎิบัติอย่า งไรบ้างครับ
  อ้างอิง
   
   
  +1 #14 MAP 2014-03-10 14:01
  อ้างอิง Chainarong laotho:
  สวัสดีครับ คืออยากถามว่าผม ได้ขอใบโควต้าอน ุญาติจ้างแรงงาน ต่างด้าว เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำนวน 1คน ไว้รับใช้ในบ้าน แต่ยังไม่ได้จ้า งจนถึงบัดนี้ แต่ตอนนี้อยากจะ จ้าง ไม่ทราบว่าใบโคว ต้ายังใช้ได้อยู ่หรือไม่ และถ้าใช้ได้และ ไม่ได้ต้องดำเนิ นการต่ออย่างไร ช่วยตอบให้ด้วยค รับ ขอบคุณครับ

  ตอบ ใบโควตา อนุญาตให้จางแรง งานต่างด้าว นั้นเมื่อได้รับ อนุญาตแล้ว ต้องดำเนินการจ้ างให้แล้วเสร็จภ ายใน 1 ปี หากไม่ดำเนินการ จนเกินกำหนดเวลา ต้องขออนุญาตใหม
  อ้างอิง
   
   
  0 #13 MAP 2014-03-10 14:00
  อ้างอิง ปารณีย์:
  ขอเรียนปรึกษาค่ ะ. ต้องการทำเรื่อง ขอมีแรงงานต่างด ้าว แต่ติดปัญหาเรือ งเอกสาร ภพ01 ซึ่งเป็นเอกสารก ารขอภาษีมูลค่าเ พิ่ม ตั้งแต่เริ่มก่อ ตั้งบริษัท (เข้าใจถูกต้องม ั้ยค่ะ ) ซึ่ง เอกสารนี้ บัญชีที่รับทำมา ก่อนนี้ ไม่สามารถค้นได้ แต่ตัว ภพ 20 มีอยู่ค่ะ ไม่ทราบว่า ถ้าขาด ภพ 01 จะสามารถยื่นการ ขอมีแรงงานต่างด ้าว ได้รึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบ คำถามข้อนี้ เป็นเรื่องระเบี ยบส่วนราชการที่ เราไม่ได้มีข้อม ูล เนื่องจากไม่ได้ ใช้งานในส่วนนี้ หากส่งสัยต้องสอ บถามที่สำนักงาน จัดหางานเชียงให ม่
  อ้างอิง
   
   
  0 #12 วิท 2014-03-02 20:43
  ขออนุญาตฝากโฆษณ าหน่อยนะครับ
  ข้อเสนอพิเศษ นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติกัมพูชา( เฉพาะโรงงานอุตส าหกรรม)
  ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ ่าย
  ปรับสภาพแรงงานต ่างด้าวสัญชาตกั มพูชา เข้าระบบ MOU
  ในราคาพิเศษ
  สนใจติดต่อสอบถา มได้ที่เบอร์ (082) 356-8885,(086) 697-7088
  อ้างอิง
   
   
  0 #11 ปารณีย์ 2014-02-13 14:01
  ขอเรียนปรึกษาค่ ะ. ต้องการทำเรื่อง ขอมีแรงงานต่างด ้าว แต่ติดปัญหาเรือ งเอกสาร ภพ01 ซึ่งเป็นเอกสารก ารขอภาษีมูลค่าเ พิ่ม ตั้งแต่เริ่มก่อ ตั้งบริษัท (เข้าใจถูกต้องม ั้ยค่ะ ) ซึ่ง เอกสารนี้ บัญชีที่รับทำมา ก่อนนี้ ไม่สามารถค้นได้ แต่ตัว ภพ 20 มีอยู่ค่ะ ไม่ทราบว่า ถ้าขาด ภพ 01 จะสามารถยื่นการ ขอมีแรงงานต่างด ้าว ได้รึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ
  อ้างอิง
   

  เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


  รหัสป้องกันความปลอดภัย
  รีเฟรช

  JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval