HOT NEWS

การขอโควต้า เพื่อการจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นขั้นตอนสำหรับนายจ้าง

 • PDF
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและก้มพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว ต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา)ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งผลการอนุญาตให้ จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องยื่นแบบรับจังความต้องการจ้างคนต่างด้าวอีก โดยให้นำสำเนาโควตาใบเดิมมาขอรับใบโควตาใบใหม่เว้นแต่ต้องการจ้างแรงงาน ต่างด้าวเพิ่มจากที่ได้รับการจัดสรรอยู่แล้ว
 
 • ขั้นตอนการขอรับใบโควตา
 • 1.ระยะเวลาการยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
  นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ที่มีโควตาการจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว ไม่ต้องยื่นแบบคำขอซ้ำ แต่ถ้ายังไม่มีและมีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องยื่นคำขอโควต้าโดยด่วน ภายใน 1 ก.พ. - 30 มิ.ย. 2551
   
  2.เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว
  2.1 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเป็นบุคคลธรรมดา

  (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
  (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
  (3) หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์        สัญญาเช่าโฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น
  (4) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  (5) หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

  2.2 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล
  (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  (2) หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
  (3) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
  (4) สำเนาใบภาษี (ภพ.01)และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
  (5) หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

  3.สถานที่ดำเนินการ
  3.1 ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวได้ ณ สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
  ซึ่งนายจ้างหรือสถานประกอบการใดต้องการทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 053-222855-6

   

  จากเว็บ : http://61.7.145.201/wp/step.asp

  แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 13:48 น.

  คอมเมนต์คอมเมนต์  

   
  0 #17 จารุวรรณ 2014-03-19 11:53
  ขอสอบถามเรื่องก ารแนบเอกสารแบบค ำขอโครวต้าแบ่งจ ำแหนกงาน แต่ไม่อยู่ที่ทำ งานเดียวกัน ต้องใช้อะไรแนบ เป็นฉโนดที่ดินไ ด้มัยค่ะ
  อ้างอิง
   
   
  0 #16 วัน 2014-03-12 12:40
  อยากเปิดบริษัท จัดหางาน และพิศูจน์สัญชา ติ ต้องทำอย่างไรบ้ างครับ
  อ้างอิง
   
   
  0 #15 วัน 2014-03-12 12:38
  อยากเปิด บ.จัดหางาน หรือ พิศูจน์ สัญชาติ ต้องปฎิบัติอย่า งไรบ้างครับ
  อ้างอิง
   
   
  +1 #14 MAP 2014-03-10 14:01
  อ้างอิง Chainarong laotho:
  สวัสดีครับ คืออยากถามว่าผม ได้ขอใบโควต้าอน ุญาติจ้างแรงงาน ต่างด้าว เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำนวน 1คน ไว้รับใช้ในบ้าน แต่ยังไม่ได้จ้า งจนถึงบัดนี้ แต่ตอนนี้อยากจะ จ้าง ไม่ทราบว่าใบโคว ต้ายังใช้ได้อยู ่หรือไม่ และถ้าใช้ได้และ ไม่ได้ต้องดำเนิ นการต่ออย่างไร ช่วยตอบให้ด้วยค รับ ขอบคุณครับ

  ตอบ ใบโควตา อนุญาตให้จางแรง งานต่างด้าว นั้นเมื่อได้รับ อนุญาตแล้ว ต้องดำเนินการจ้ างให้แล้วเสร็จภ ายใน 1 ปี หากไม่ดำเนินการ จนเกินกำหนดเวลา ต้องขออนุญาตใหม
  อ้างอิง
   
   
  0 #13 MAP 2014-03-10 14:00
  อ้างอิง ปารณีย์:
  ขอเรียนปรึกษาค่ ะ. ต้องการทำเรื่อง ขอมีแรงงานต่างด ้าว แต่ติดปัญหาเรือ งเอกสาร ภพ01 ซึ่งเป็นเอกสารก ารขอภาษีมูลค่าเ พิ่ม ตั้งแต่เริ่มก่อ ตั้งบริษัท (เข้าใจถูกต้องม ั้ยค่ะ ) ซึ่ง เอกสารนี้ บัญชีที่รับทำมา ก่อนนี้ ไม่สามารถค้นได้ แต่ตัว ภพ 20 มีอยู่ค่ะ ไม่ทราบว่า ถ้าขาด ภพ 01 จะสามารถยื่นการ ขอมีแรงงานต่างด ้าว ได้รึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบ คำถามข้อนี้ เป็นเรื่องระเบี ยบส่วนราชการที่ เราไม่ได้มีข้อม ูล เนื่องจากไม่ได้ ใช้งานในส่วนนี้ หากส่งสัยต้องสอ บถามที่สำนักงาน จัดหางานเชียงให ม่
  อ้างอิง
   
   
  0 #12 วิท 2014-03-02 20:43
  ขออนุญาตฝากโฆษณ าหน่อยนะครับ
  ข้อเสนอพิเศษ นำเข้าแรงงาน MOU สัญชาติกัมพูชา( เฉพาะโรงงานอุตส าหกรรม)
  ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ ่าย
  ปรับสภาพแรงงานต ่างด้าวสัญชาตกั มพูชา เข้าระบบ MOU
  ในราคาพิเศษ
  สนใจติดต่อสอบถา มได้ที่เบอร์ (082) 356-8885,(086) 697-7088
  อ้างอิง
   
   
  0 #11 ปารณีย์ 2014-02-13 14:01
  ขอเรียนปรึกษาค่ ะ. ต้องการทำเรื่อง ขอมีแรงงานต่างด ้าว แต่ติดปัญหาเรือ งเอกสาร ภพ01 ซึ่งเป็นเอกสารก ารขอภาษีมูลค่าเ พิ่ม ตั้งแต่เริ่มก่อ ตั้งบริษัท (เข้าใจถูกต้องม ั้ยค่ะ ) ซึ่ง เอกสารนี้ บัญชีที่รับทำมา ก่อนนี้ ไม่สามารถค้นได้ แต่ตัว ภพ 20 มีอยู่ค่ะ ไม่ทราบว่า ถ้าขาด ภพ 01 จะสามารถยื่นการ ขอมีแรงงานต่างด ้าว ได้รึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ
  อ้างอิง
   
   
  0 #10 น้ำผึ้ง 2014-01-24 12:03
  ต้องการคนงานต่า งด้าว มาช่วย ขาย น้ำมะพร้าว ออกตามบูธงานแสด งสินค้าต่างๆ จำนวน 2 คน(หรือเป็นครอบ ครัว)รายได้7,00 0-8,000 บาท/เดือน มีที่พัก-อาหาร ฟรี โทร.094-6265924
  อ้างอิง
   
   
  -1 #9 Chainarong laotho 2013-09-29 08:55
  สวัสดีครับ คืออยากถามว่าผม ได้ขอใบโควต้าอน ุญาติจ้างแรงงาน ต่างด้าว เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำนวน 1คน ไว้รับใช้ในบ้าน แต่ยังไม่ได้จ้า งจนถึงบัดนี้ แต่ตอนนี้อยากจะ จ้าง ไม่ทราบว่าใบโคว ต้ายังใช้ได้อยู ่หรือไม่ และถ้าใช้ได้และ ไม่ได้ต้องดำเนิ นการต่ออย่างไร ช่วยตอบให้ด้วยค รับ ขอบคุณครับ
  อ้างอิง
   
   
  +2 #8 Looktarn 2013-06-22 11:51
  บริการจัดหาแรงง านต่างด้าวพม่า กัมพูชา ตามระบบ"MOU"(ถูกต้องตามกฎหม าย) และรับดำเนินการ เอกสารให้แรงงาน ต่างด้าว

  - รับทำใบโควต้าให ้นายจ้าง
  - รับจัดทำเอกสารแ ละจัดหาแรงงานต่ างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา
  - รับดำเนินการทำ PASSPORT เพื่อการทำงานขอ งแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
  - ทำเล่ม Passport ตี Visa และ Workpermit (ใบขออนุญาตทำงา น)
  - จัดหาแรงงานต่าง ด้าวตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นำเข้าในระบบ(MO U)
  - รับดำเนินการเกี ่ยวกับขั้นตอนกา รยื่นเอกสารของแ รงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อไปพิสูจน์ส ัญชาติ

  บริษัทของเราเป็ นที่ไว้วางใจในห ลายๆบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องการนำแรงงานเ ข้ามาอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย จนถึงเรื่องของก ารดำเนินการเอกส าร เช่น ใบโควต้า ไปจนถึงเอกสารขอ งแรงงานต่างด้าว


  หากนายจ้าง หรือผู้ประกอบกา รท่านใดสนใจ ทางเรายินดีให้ค ำปรึกษา และให้บริการนะค รับ
  ** ถ้าคุณสนใจ ติดต่อสอบถามราย ละเอียดได้ที่ คุณบอล 091-565-2335 **
  ** E-mail : manas_ball@hotm ail.com **
  อ้างอิง
   

  เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


  รหัสป้องกันความปลอดภัย
  รีเฟรช

  JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval